بایگانی دسته‌ی: آینده شغلی

آینده شغلی در مهندسی پزشکی

آینده شغلی

محل کار مهندسان پزشکی در بیمارستان ها،شرکت های خصوصی،پژوهشکده ها،دانشگاه علوم پزشکی و … است و به صورت کارمند کار کرده و معمولا کار در این مراکز بصورت قرار دادی می باشد…