بایگانی دسته‌ی: گرایش مهندسی بافت

مهندسی بافت ارشد

مهندسی بافت

هندسی بافت عبارتست از، استفاده از روشهای مهندسی و علوم زیستی جهت درک عمیق ارتباط بین ساختمان و عملکرد بافتهای بدن پستانداران در شرایط مختلف سلامت و بیماری و تولید جایگزین های بیولوژیک جهت بازسازی، حفظ و یا بهبود عملکرد بافتها.